فضای سبز عمودی

فضای سبز سه بعدی میدان آزادی

فضای سبز سه بعدی میدان بهارستان

فضای سبز سه بعدی میدان محمدیه

فضای سبز سه بعدی خیابان سی تیر

 

فضای سبز سه بعدی بلوار معراج و پارک خانواده

فضای سبز سه بعدی بوستان میلاد