فضای سبز عمودی (دیوار سبز)

دیوارسبز خیابان سی تیر

دیوارسبز سازمان بوستانها و فضای سبز شهرداری تهران

دیوارسبز نمازخانه های میدان آزادی

دیوارسبز موتورخانه های میدان آزادی

 

دیوارسبز اراضی عباس آباد

دیوارسبز بانک مرکزی