نگهداری


چـمن بيـشترين نقش را در تصفـيه هوا وكـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـيط های شـهري بـر عـهـده دارد. چـمــن را هــر 15روز يـكبار كـوتاه كرده و ذرات مـعلـق بـر روی سـطـح بـرگ چـمن ها نـشـسته و با چمن زنی از محيط خـارج مـی شـود. چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند يعنی به عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند سـپس چمن كاری را در مناطق خالی انجام می دهننند .
بايد در كاشت چمن به چند نكته توجه داشت:


 • دمـا
 • دمـا
 • خـاك
 • موقعيت جغرافيايی

نگهداری فضای سبز

بـعـد از كـاشـت بـذر بـايـد بـه چـمـن ها آب داده شـود . آب پـاشـی بـر روی بـذر چـمـن هـا بـا اسـتـفـاده از آب پـاش هـاي‍ی كـه آب را به صـورت ريـز و پودر در بيـاورنـد آب را بـر روی بـذر هـا مـی پـاشـنـد .

تـوضیحــات پـروژه بـانـک مـرکـزی میــردامـاد
پروژه بانک مرکزی میرداماد

پروژه بانک مرکزی میرداماد

پروژه بانک مرکزی میرداماد

پروژه بانک مرکزی میرداماد

پروژه بانک مرکزی میرداماد

پروژه بانک مرکزی میرداماد

تـوضیحــات پــروژه میــدان آزادی
پروژه میدان آزادی

پروژه میدان آزادی

پروژه میدان آزادی

پروژه میدان آزادی

پروژه میدان آزادی

پروژه میدان آزادی

تـوضیحـات پـروژه بـانـک مـرکـزی ضـرابخـانـه
پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

پروژه بانک مرکزی ضرابخانه

تکنولوژی

گرین روف

گرین روف

یکی از روش‌های جدید، زیبا و مفید، هم برای تغییر حال و هوای خانه و هم برای ایجاد فضای سبز و کمک به طبیعت شهری است.
ادامه مطلب
هایدرو سیدینگ

هایدرو سیدینگ

روش نوینی در کاشت چمن و گیاهان مرتعی محسوب میگردد که طی چند دهه اخیر جایگزین روشهای معمول میگردد.

ادامه مطلب
فضای سبز سه بعدی و عمومی

فضای سبز سه بعدی و عمومی

فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی وبازدهی اکولوژیکی می باشند.

ادامه مطلب
انتقال درخت

انتقال درخت

انتقال موفق نهال درختان به عملیات تولید و تصمیمات اتخاذ شده قبل از انجام هرگونه عملیات برگرداندن خاک در زمین، بستگی دارد.
ادامه مطلب

آدرس ما

 • تهران ، میدان المپیک، خیابان ساحل، کوچه 43، پلاک 8
  ایمیل: info@agrogolaleh.com
  تلفن: 10-44137109
  فکس: 44115767