چمن رول (Sod)


در تعريف چمنSodچنين آمده است: "پوششي است چمني كه قسمتي ازخاك بستر مجاور آن توسط ريشه ها با يكديگر پيوسته اند" منشاءSod در حقيقت همان روش هاي كاشت بذر Seeding مي باشد. ليكن بواسطه كاهش حجم خاك روش هاي اجرايي و نگهداري آن دستخوش تغييراتي به فراخور محيط، تقاضا و كاربري آن گشته است. توليد Sod در مزارع ويژه بنام Sod from صورت پذيرفته و ديرينه آن به سالهاي دهه 50 ميلادي باز مي گردد