گلدان های فضای سبز سه بعدی


گلدان های فضای سبز سه بعدی توسط شرکت بصورت انحصاری تولید شده و ثبت اختراع و ثبت صنعتی گردیده است.