گلدان های فضای سبز عمودی (دیوار سبز)


گلدان های فضای سبز عمودی (دیوارسبز) توسط شرکت بصورت انحصاری تولید شده و ثبت اختراع و ثبت صنعتی گردیده است.