تقدیرنامه ها

در این مطلب به تصاویری در زمینه تائیدیه های شرکت گلاله سبز پرداخته شده است.